AGENDA Algemene Ledenvergadering 6-4-2015

AGENDA
Algemene Ledenvergadering
Datum : 06-04-2018
Plaats : Kantine De Preatkoer
Tijd : 19.15 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Korte terugblik & jaarverslag seizoen
5. Financieel jaarverslag, voorstellen begroting 2018
– Contributie
– Kascontrole / verkiezing nieuwe leden kascommissie

PAUZE

6. Stellingen
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
– Aftredend niet herkiesbaar: Monique Kooistra, Sjoerd Siegersma
– Kandidaten: Wiggele de Haan, Alie Kootstra
8. Rondvraag/mededelingen
9. Officieel afscheid van vertrekkende bestuursleden en commissieleden
10. Sluiting
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor de Ledenvergadering melden bij het bestuur.